Priėmimas: +370 612 46044

DUK

 

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS

 

PRIĖMIMAS

 

Iš ko susideda konkursinis balas?

Stojant į VU Verslo mokyklos programas, konkursinis balas susideda iš šių dalykų:

 

EGZAMINAI KOEFICIENTAS
Matematika 0.4
Lietuvių k. ir literatūra 0.2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0.2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitai dalykais 0.2

 

Stojant į valstybės finansuojamą vietą

 

Vidurinį išsilavinimą įgysiantiems 2020 m. reikia atitikti šiuos reikalavimus:

1. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymas;
2. Užsienio kalbos (anglų/vokiečių/prancūzų) egzamino išlaikymas;
3. Matematikos valstybinio egzamino išlaikymas;
4. 5 geriausių metinių dalykų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7. Įskaitomi dalykai:
• lietuvių k. ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija;
• biologija arba fizika, arba chemija;
• meninio ugdymo dalykas arba technologijų krypties dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba sporto šakos dalykas.

Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.

 

Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą

 

Stojantysis turi būti išlaikęs bent vieną valstybinį egzaminą. 

Stojančiųjų į valstybės nefinansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.

Kokį balą turiu turėti, jei noriu studijuoti VF vietoje?

Kiekvienais metai stojančiųjų, kviečiamų į valstybės finansuojamas vietas konkursinis balas gali kisti, nes priklauso nuo egzaminų išlaikymo lygio, kitų stojančiųjų balų ir kt. Dėl šios priežasties vadovautis ankstesnių metų kviečiamųjų į valstybės finansuojamas vietas balais nepatartina, jie gali būti tik orientaciniai.

Už ką galiu gauti papildomus balus?

Papildomi balai gali būti pridedami:

- už bazinius karinius mokymus;

- už motyvacijos vertinimą stojant į ugdymo mokslų studijų programas;

- už baigtą profesinio mokymo programą su pagyrimu (būtinai turi būti ta pati studijų sritis);

- už dalyvavimą tarptautinėje arba nacionalinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė nei 3 mėn. (atliekama pagal programą, baigus mokyklą, nestudijuojant ir nedirbant). Įskaitoma veikla nurodyta jaunimogarantijos.lt ;

- už I arba II dalyko brandos darbo nr. mažesnį nei 9 įvertinimą;

- už olimpiadų ir konkursų I-III vietų laimėjimą 10-12 klasėse (olimpiados ir konkursai, už kuriuos pridedami papildomi balai, nurodomi LAMA BPO);

 

Papildomus balus, stojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Verslo mokyklos studijų programose galima gauti tie moksleiviai, kurie:

  • yra baigę Verslo mokyklos (anksčiau – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos) Verslumo akademiją ir stoja į Verslo mokyklos studijų programas – prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo.
  • yra baigę Junior Achievement Mokomųjų mokinių bendrovių (MMB) programą arba išklausę kursą „Ekonomika ir verslas“ ir stoja į Verslo mokyklos studijų programas – prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo.
  • yra baigę Junior Achievement Mokomųjų mokinių bendrovių (MMB) programą ir turi Junior Achievement Verslumo įgūdžių pasą ir stoja į Verslo mokyklos studijų programas – prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.
Kokį diplomą gausiu baigęs studijas?

Studijos Vilniaus universitete baigiamos įvykdžius visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. Baigusiems studijas studentams išduodamas tai patvirtinantis Vilniaus universiteto di­plomas.

 

STUDIJŲ EIGA

 

Ar galiu įstojęs pereiti į kitą Verslo mokykloje vykdomą studijų programą?

Taip. Įstojus į Tarptautinio verslo studijų programą, keisti kalbą (pereiti iš anglų į lietuvių ir atvirkščiai) ar tvarkaraštį (pereiti iš nuolatinių dieninių į nuolatines sesijines studijas) galima iki penktojo semestro be skirtumų išlyginimo. Vėliau, prasidėjus specializacijoms, gali reikėti išklausyti papildomus dalykus ir išlyginti skirtumus. Taip pat įstojus į Verslo finansų studijų programą ir norint ją keisti, galima tai padaryti išlyginus skirtumus.  Dėl išsamesnės informacijos reikia kreiptis į savo akademinę konsultantę.

Kada vyks artimiausia rotacija?

Rotacija – Rotacija yra kas metus vykdomas procesas, kurio metu studentai yra reitinguojami pagal studijų rezultatus – studijų rezultatai yra vertinami priskiriant juos skirtingiems studijų lygmenims. Rotacija yra  vykdoma po egzaminų perlaikymų, tačiau ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. Geriausiai besimokantys studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, rotacijos metu gali pereiti į valstybės finansuojamą vietą, tuo tarpu studentai, netenkinantys gerai besimokančio studento kriterijų, valstybės finansuojamą vietą gali prarasti.

Kaip aš galėsiu išsaugoti savo valstybės finansuojamą vietą?

Svarbiausia, reikia tenkinti gerai besimokančio studento sąvoką. Gerai besimokančiu studentu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. 

1) studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8;

2) studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;

3) studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Arba galima taip perteikti: PUIKUS [8→10]   TIPINIS (5→8)     SLENKSTINIS (4→5]

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų?

Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po nemokamų egzaminų perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų  skolų arba akademinių skolų, arba bendra jų suma viršija 15 kreditų, tad net jeigu neišlaikytum visų dalykų, dar turėtum antrą šansą per nemokamus perlaikymus rudenį.

 

Skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

Akademinė skola – tai egzamino ar įskaitos perlaikymo neišlaikymas po pirmojo kurso pakartojimo
Į ką turėčiau kreiptis, jeigu nespėjau laiku užregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?

Kuo skubiau kreipkis į padalinio administraciją. Nepasirinkus dalyko, studentas gauna skolą.

Kada vyksta egzaminų nemokami perlaikymai?

Nemokami egzaminų perlaikymai vyksta pirmas dvi naujo semestro savaites.

Ką daryti susirgus perlaikymo metu?

Pranešti studijų skyriui (akademinei konsultantei) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perlaikymo dienos ir sutartu laiku pristatyti neatvykimą pateisinantį dokumentą.

 

ĮMOKOS IR FINANSAVIMO GALIMYBĖS

 

Įstojau į VNF vietą. Ar galiu sumokėti dalimis ar atidėti studijų įmoką?

Taip. Studijų įmoką galima išskaidyti ir mokėti dalimis per tris naujojo semestro mėnesius. Norint studijų įmoką mokėti dalimis, studentas turėtų pateikti prašymą (VU eStudentas aplinkoje, aplikacijoje ePRAŠYMAI).

Įmokos už studijas mokėjimą (visą sumą) taip pat galima prašyti atidėti trims mėnesiams. Prašymą galima užpildyti VU eStudentas aplinkoje.

Įstojau į VNF vietą, ar galiu vėliau pereiti į VF?

Taip, tokia galimybė yra. Po rotacijos (ji vykdoma kartą per metus) daliai studentų netekus valstybės finansavimo studijoms, gali atsirasti laisvų valstybės finansuojamų vietų. Pagal skelbiamas laisvas finansuojamas studijų vietas, toje pačioje studijų formoje, toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys ir gero mokymosi kriterijus atitinkantys studentai gali pretenduoti užimti valstybės finansuojamas vietas.

Studijų įmokos finansavimo galimybės

Visą informaciją apie studijų įmokos finansavimo galimybes gali rasti štai čia https://www.vu.lt/studijos/studentams/finansai/imokos-uz-studijas-paskolos

 

 

 

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS 

 

PRIĖMIMAS

 

Kokia yra konkursinio balo sandara?

VS*0,3 + D*0,2 + P*0,5

 

VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų) egzamino(-ų) pažymį(-ius), svertinis vidurkis;

D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) arba baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;

P – motyvacinio pokalbio įvertinimas.

 

Stojantieji į MBA Entrepreneurship studijų programą taip pat turi turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

Ką turėčiau žinoti apie motyvacinį pokalbį?

Motyvacinis pokalbis yra skirtas susiderinti studijų lūkesčius. Jis vykdomas individualiai suderintu laiku su stojančiuoju. Jo trukmė – apie 20 min.  

Visų stojančiųjų iki motyvacinio pokalbio prašome atsiųsti gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką, jog motyvacinio pokalbio komisija iki motyvacinio pokalbio susipažinti su stojančiuoju ir galėtų pasirengti tikslinius klausimus. 

Jei esu baigęs kitos krypties (ne verslo, vadybos, ekonomikos krypčių grupių) studijas, ar galiu dalyvauti priėmime?

Taip, galima, tik reikia atitikti vieną iš šių kriterijų:

 

  • turėti universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir būti išklausius ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų;

 

  • turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir po bakalauro studijų baigimo turėti ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje. 

 

 

STUDIJŲ EIGA

 

Kokiu metu vyksta paskaitos?

Paskaitos vyksta moduliais kas antrą savaitę: 

Ketvirtadieniais: 18.00 - 21.10 val.
Penktadieniais: 16.20 - 19.30 val.
Šeštadieniais: 9.00 - 16.00 val.

Į ką turėčiau kreiptis, jeigu nespėjau laiku užregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?

Kuo skubiau kreipkis į padalinio administraciją. Nepasirinkus dalyko, studentas gauna skolą.

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų?

Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų  skolų arba akademinių skolų, arba bendra jų suma viršija 15 kreditų, tad net jeigu neišlaikytum visų dalykų, dar turėtum antrą šansą per perlaikymus rudenį.

Skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

Akademinė skola – tai egzamino ar įskaitos perlaikymo neišlaikymas po pirmojo kurso pakartojimo. 

Ką daryti susirgus perlaikymo metu?

Pranešti studijų skyriui (akademinei konsultantei) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perlaikymo dienos ir sutartu laiku pristatyti neatvykimą pateisinantį dokumentą.

 

ĮMOKOS IR FINANSAVIMO GALIMYBĖS

 

Įstojau į VNF vietą. Ar galiu mokėti dalimis ar atidėti studijų įmoką?

Taip. Studijų įmoką galima išskaidyti ir mokėti dalimis per tris naujojo semestro mėnesius. Norint studijų įmoką mokėti dalimis, studentas turėtų pateikti prašymą (VU eStudentas aplinkoje, aplikacijoje ePRAŠYMAI).

Įmokos už studijas mokėjimą (visą sumą) taip pat galima prašyti atidėti trims mėnesiams. Prašymą galima užpildyti VU eStudentas aplinkoje.

Studijų įmokos finansavimo galimybės

Visą informaciją apie studijų įmokos finansavimo galimybes gali rasti štai čia https://www.vu.lt/studijos/studentams/finansai/imokos-uz-studijas-paskolos

 

Kontaktai

Vilniaus universiteto Verslo mokykla
Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius

Tel.: +370 5 236 6889
info@vm.vu.lt

Dėl priėmimo:
priemimas@vm.vu.lt

jovita.sneideriene@vm.vu.lt

.